هوزینگ دام

در این قسمت هوزینگ و کیس دام ایران ویژن برای ساخت و اسمبل دوربین ها ارایه می گردد