هوزینگ دوربین

برد سنسور شامل المانهای الکترونیکی می باشد که در نهایت منجر به خروجی تصویر میگردد