پیچ و اسپیسر

در این قسمت انواع پیچ و اسپیسر که در مونتاژ و اسمبل دوربین کاربرد دارد وجود دارد